Informace pro oznamovatele

Informace pro oznamovatele

Vnitřní oznamovací systém povinného subjektu LPP s.r.o.

Tento oznamovací systém je určen pro oznamování o možném protiprávním jednání spadajícím do oblastí upravených v § 2 odst. 1 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému povinného subjektu mohou podat:

 • zaměstnanci povinného subjektu(závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu – zaměstnanci v pracovním poměru nebo vykonávající práce na základě dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti),
 • osoby vykonávající pro povinný subjekt dobrovolnickou činnosta
 • osoby vykonávající u povinného subjektu odbornou praxi nebo stáž.

Oznamovatelé, jejichž okruh je stanoven v § 2 odst. 3, 4 zákona o ochraně oznamovatelů mohou podat oznámení rovněž prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému, který je dostupný na stránkách Ministerstva spravedlnosti https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Příslušnými osobami určenými povinným subjektem jsou:

Ing. Petr Brychta

Matyáš Kučera

 

Příslušné osoby vykonávají činnosti, které jim svěřuje zákon o ochraně oznamovatelů. Plní zejména povinnosti v souvislosti s přijímáním a posuzováním důvodnosti přijatých oznámení, jejich vyřizováním a navrhováním nápravných opatření.

 

Na příslušné osoby se lze obracet a oznámení podávat prostřednictvím těchto kontaktů:

e-mailová adresa: whistleblowing@lp-praha.cz

telefonní číslo: +420 731 450 792 (v pracovních dnech od 08.00 do 16.00 h)

 

Oznámení lze rovněž podat písemně na adresu:

LPP s.r.o.

příslušná osoba

Pod Hájkem 406/1a

180 00 Praha 8

(V zájmu ochrany oznamovatele je nezbytné adresu doplnit slovy „příslušná osoba“ a obálku zřetelně označit slovy „NEOTVÍRAT!“. Na obálku neuvádějte svoji zpětnou adresu.)

 

Náležitosti oznámení:

 • Jméno, příjmení a datum narození oznamovatele.
 • Kontaktní adresa a příp. další kontaktní údaje, na které lze oznamovateli zaslat vyrozumění o přijetí oznámení a výsledcích posouzení oznámení a kontaktní údaje, prostřednictvím kterých lze s oznamovatelem komunikovat pro případné doplnění oznámení(telefonní kontakt nebo e-mailová adresa).
 • Druh práce nebo jiné obdobné činnosti, kterou oznamovatel pro povinný subjekt vykonává (typicky středisko a pracovní pozice).
 • Popis možného protiprávního jednání. Z popisu musí být zřejmé:
  • jaké oblasti podle § 2 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů se oznámení týká,
  • kdy a jak bylo porušení způsobeno,
  • proti komu oznámení směřuje (v rámci jaké organizace k porušení došlo, příp. jaké osoby jsou za porušení zodpovědné),
  • následky porušení (vč. hrozících).

Součástí oznámení mohou být přílohy osvědčující porušení nebo jiné přílohy vztahující se k oznámení.

 

Oznámení lze podat pro jednání, které:

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
  • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  • daně z příjmů právnických osob,
  • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  • ochrany spotřebitele,
  • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  • ochrany životního prostředí,
  • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  • ochrany finančních zájmů Evropské unie , nebo
  • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.